جزوه جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها

  سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۰۵:۱۵ ب.ظ

  فهرست مطالب: جزوه جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران

  تاریخ ایجاد 11/07/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 514 برگ PDF   قیمت: 6000 تومان   حجم فایل: 8664 kb  تعدادمشاهده  5


  جزوه جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران
   
   
  فهرست مطالب
  بخش اول:مفاهیم کلی 15
  تعریف جامعه شناسی سیاسی ، علوم سیاسی ، تفاوت این دو با هم  16
  تاریخچه جامعه شناسی سیاسی 16
  نظریه ها  16
  مارکسیسم های ساختاری 16
  جامعه شناسی سیاسی 17
  قدرت :  17
  اقتدار :  17
  نفوذ : 17
  تاریخچه شکل گیری جامعه شناسی سیاسی 19
  مکتب پوزیتویسم  19
  مکتب مارکسیم  20
  کارل مارکس 20
  اساس ساختار جامعه 21
  مارکسیسم های ساختاری 21
  اصول مارکسیسم های ساختاری در جامعه شناسی سیاسی  21
  کلاوس اوفه 22
  رالف میلبند : (مارکسیست ساختاری)  23
  فونکسیونالیست ها  23
  مکتب تفهمی 24
  ماکس وبر 24
  رابطه دولت ، حزب و دمکراسی از نظر وبر 25
  نخبگان (الیتیسم) 26
  دیدگاه نخبگان  27
  دیدگاه الیتیسم پاره تو  27
  بحث انقلاب در دیدگاه پاره تو 28
  قانون آهنین الیگارشی 28
  نظریه موسکا 28
  پلورالیسم (تکثرگرایی)  28
  نظریه کورپوراتیسم (مشارکت)  29
  در بحث اصطلاحات سیاسی 29
  انواع جامعه سیاسی 31
  جامعه مدنی 31
  بخش دوم :مباحث تفصیلی 33
  مکتب تفهمی  33
  دیدگاه وبر نسبت به نظم اجتماعی  34
  سازمان اجتماعی 35
  ماشین دولتی مدرن  38
  - نظام سیاسی  38
  وبر:  38
  دیدگاه وبر نسبت به نظم اجتماعی: 39
  دیدگاه وبر نسبت به نظام سیاسی 39
  نظام اجتماعی 39
  دیدگاه وبر نسبت به نظام سیاسی 41
  مقایسه وبر و مارکس 41
  دیدگاه پارسونز نسبت به نظم اجتماعی  42
  دیدگاه پارسونز نسبت به نظم سیاسی 42
  دیدگاه پارسونز نسبت به نظم اجتماعی  43
  تعامل میان نظام شخصیتی و نظام اجتماعی 44
  47 process فرایند
  47  integration همگرایی
  سازگاری 47
  قشر بندی اجتماعی از دیدگاه پارسونز  48
  وبر: طبقه، شأن، حزب 48
  49  Social Organization سازمان اجتماعی
  دیدگاه پارسونز نسبت به نظام سیاسی  49
  قدرت  50
  پولیتی  51
  دیدگاه پارسونز نسبت به حاکمان سیاسی (رهبری) 51
  بینش مارکس نسبت به نظم اجتماعی  52
  سازمان اجتماعی 55
  پرولتاریا در نظر مارکس چیست؟  56
  بینش مارکس نسبت به نظم سیاسی  57
  منظور مارکس از ماشین دولتی  58
  بینش مارکس نسبت به دگرگونی 59
  تئوریهای دولت محور و جامعه محور  63
  تفاوت رهیافتهای دولت محور و جامعه محور  65
  بررسی سه نظریه مهم در جامعه شناسی سیاسی 66
  پلورالیسم  66
  نظریه اساسی پلورالیسم در مورد دولت  67
  ویژگیهای پلورالیسم  67
  قدرت از نظر پلورالیسم  69
  به نظر رابرت دال 69
  اما چه اشکالاتی دارد تحلیل پلورالیستی 69
  پاسخهای پلورالیسم 71
  پلورالیسم نو  71
  رابطه ساختاری 72
  پسامارکسیسم 72
  پسامدرنیسم  73
  پاره تو- موسکا- میخلر  73
  نخبهگرایی سه ادعای اساسی دارد 74
  نخبهگرایی کلاسیک 74
  موسکا  75
  روبر میخلر  75
  نخبهگرایی دموکراتیک (وبر/ شومپیتر) 75
  ژوزف شومپیتر  75
  شبکه قدرت نخبگان ملی  76
  تعریف کورپوراتیسم 78
  مارکیسیم  79
  - تحولات جدید دولت مارکسیستی 80
  مقدمه  80
  نظریۀ دولت در مارکسیسم 80
  نظریه دولت مارکس 81
  نظریۀ پولانزاس 81
  - نظریه کلاس اوفه  82
  نظراو راجع به دولت  82
  دولت عرصه سلطه طبقاتی 83
  - نظرش راجع به دولت 84
  جامعه مدنی  85
  جامعه مدنی از نظر هگل  87
  تعریف از جامعه مدنی  87
  جامعه تودهای 87
  ویژگیهای جامعه تودهای 88
  تئوریهای جامعه تودهای 89
  ویژگیهای جامعه تودهای 89
  بخش سوم : مباحث تکمیلی جامعه شناسی سیاسی 92
  فصل اول : رابطه دولت و جامعه 92
  رابطه دولت و جامعه از دیدگاه مارکس 92
  سه تعبیر ساختاری از رابطه ی زیربنا و روبنا  93
  طبقات اجتماعی و دولت 97
  چارچوب جامعه شناسی سیاسی وبر 100
  الگوی خاص جامعه شناسی سیاسی وبر 102
  سیاست و سلطه ی سنتی  104
  سیاست و سلطه ی بوروکراتیک 104
  سیاست و سلطه ی کاریزمایی 105
  الیتیسم  108
  الگوی تکثر منابع و گروههای قدرت 110
  112 (Corporatism) الگوی فرعی کورپوراتیسم
  نظریهی اصالت کارکرد  114
  نظریات تالکوت پارسونز  114
  شکافهای اجتماعی 117
  نیروهای اجتماعی 120
  جامعه شناسی سیاسی در سطح خرد و کلان 121
  عوامل مؤثر بر توانایی نیروها و گروههای اجتماعی  122
  نیروهای اجتماعی و احزاب سیاسی 124
  مفهوم و ریشهی تاریخی بورژوازی  126
  نقش اشرافیت و زمینداران در سیاست  127
  اشرافیت زمین دار در ایران  130
  نقش سیاسی دهقانان در ایران  133
  روحانیون، مذهب و سیاست 135
  دیدگاه مارکسدر مورد مذهب 136
  نقشمذهب و سیاست در ایران 138
  نقش روشنفکران در سیاست  141
  نقش روشنفکران در ایران 146
  میلیتاریسم  148
  رژیمهای دموکراتیک راستگرا و سیر تحول دولت در غرب 150
  نظامهای محافظهکار سنتی  152
  نظامهای لیبرالی  154
  لیبرال دموکراسی  157
  دموکراسی اجتماعی و دولت رفاهی  158
  بحران سرمایه داری و تکوین نئولیبرالیسم  160
  ویژگیها و زمینهای اجتماعی جنبش های فاشیستی  161
  دولت فاشیستی  165
  جامعهی مدنی  167
  جامعهی تودهای  169
  انواع جوامع سیاسی 171
  فصل دوم :گونه شناسی دولت  178
  شیوه تولید آسیایی/ نظریه استبداد شرقی 178
  نظریه دولت پاتریمونیال 179
  چیستی مدرنیته 190
  جامعه مدنی و فرهنگ سیاسی  192
  -1 آراء عمده در مورد طبقات و قشربندی اجتماعی 203
  عصر مشروطیت  210
  طبقه متوسط جدید 218
  نقش طبقه جدید در تحولات سیاسی ایران عصر مشروطیت  220
  بازار و بازاریان  223
  تعریف مفاهیم  224
  بازار و بازاریان در آستانه انقلاب اسلامی 226
  کشمکشهای سیاسی  232
  نیروها و سازمانهای سیاسی در سالهای پس از انقلاب:  233
  فصل سوم :احزاب و گروههای بنیاد گرای اسلامی 234
  احزاب و گروههای لیبرال طبقه متوسط  234
  احزاب چپگرای اسلامی 236
  احزاب و گروههای سوسیالیست و مارکسیست 237
  منازعات سیاسی و شکل گیری بلوک قدرت 238
  ویژگیهای ایدوئولوژیک دولت جامع القوا 243
  فصل چهارم: گفتمانهای سیاسی عمده در تاریخ معاصر ایران 246
  گفتمان پاتریمونیالیسم سنتی  246
  آشنایی با برخی مفاهیم مهم در جامعه شناسی سیاسی ( نظام سیاسی و دولت) 252
  مقدمه  252
  بخش اول : نظام سیاسی  252
  طرز عمل نظام سیاسی  252
  بخش دوم : دولت 257
  چگونگی شکل گیری دولت های جدید 257
  انواع دولت  258
  تعریف دولت 260
  فرق دولت با نظام سیاسی  261
  وظایف دولت 263
  265  ( political socialization ) مرحلۀ اول : اجتماعی کردن سیاست یا جامعه پذیری سیاسی
  مرحلۀ دوم : جهت گیری سیاسی 266
  مرحلۀ سوم : مشارکت سیاسی  266
  کارکرد دولت 267
  نظارت دولت  268
  ساختار قدرت در دولت 268
  ساختار قدرت دولت در جامعۀ سنتی 271
  ساختار قدرت دولت در جامعۀ صنعتی  272
  نمونه سوالات تستی 274
  پاسخنامه سوالات تستی  281
  عوامل تاثیرگذار بر زندگی سیاسی  284
  مقدمه 284
  بخش اول : عوامل پایدار موثر در زندگی سیاسی 284
  سه نظریه درمورد رابطه فرهنگ و سیاست 289
  بخش دوم : عوامل نیمه پایدار موثر در زندگی سیاسی  294
  1) تقسیم بندیهای کلی جوامع : 294
  2) جامعه مدنی و جامعه توده وار  298
  3) جامعه همگن و جامعه ناهمگن 300
  4) اجزاء ساختار اجتماعی  301
  طبقه و قدرت سیاسی 304
  5) میزان جمعیت 306
  -1 پیشرفت اقتصادی به عنوان شرط اساسی توسعه سیاسی :  307
  -2 تاثیر پیشرفتهای اقتصادی بر وجوه خاصی از زندگی سیاسی  308
  1 نظریه های فردی :  310
  2 نظریه های جمعی ( حالت روانی به عنوان تابعی از محیط اجتماعی ) 311
  نمونه سوالات تستی 313
  پاسخنامه سوالات تستی  320
  فونکسیونالیسم (کارکردگرایی)  323
  مقدمه (آشنایی با برخی مفاهیم) 323
  کلیات جامعه شناسی پارسونز  324
  عوامل تداوم و استمرار نظام اجتماعی  324
  شرایط ثبات و نظم سیاسی در جامعه شناسی کارکردی پارسونز  326
  انواع تغییرات اجتماعی 327
  نقد کارکردگرایی به عنوان الگوی جامعه شناسی سیاسی 32
  بخش سوم: افکار عمومی 378
  بخش چهارم: رسانه های جمعی  379
  بخش پنجم: افراد و شخصیت ها  380
  نمونه سوالات تستی 382
  پاسخنامه سوالات تستی  390
  نقش روشنفکران در سیاست  394
  تعریف روشنفکران  394
  ویژگی های روشنفکران  395
  تاریخچه روشنفکری 395
  علایق اجتماعی و طبقاتی روشنفکران  397
  نقش روشنفکران در زندگی سیاسی  400
  انتقاد از روشنفکران و روشنفکری 405
  نمونه سوالات تستی 406
  پاسخنامه سوالات تستی  412
  آزمون خودسنجی اول 415
  کلید سوالات  421
  آزمون خودسنجی دوم  423
  کلید سوالات  428
  جامعه شناسی سیاسی  430
  جامعه شناسی سیاسی چه ویژگیهایی دارد؟ 430
  مکتب تفهمی  431
  نقطه منفی بروکراسی چیست؟ 432
  دیدگاه وبر نسبت به نظم اجتماعی  432
  - سازمان اجتماعی  433
  نظام سیاسی  436
  وبر:  436
  دیدگاه وبر نسبت به نظام سیاسی 437
  - نظام اجتماعی 437
  - دیدگاه وبر نسبت به نظام سیاسی  437
  تعامل میان نظام شخصیتی و نظام اجتماعی 440
  443 process فرایند
  444integration همگرایی
  سازگاری 444
  قشر بندی اجتماعی از دیدگاه پارسونز  445
  وبر: طبقه، شأن، حزب 445
  446Social Organization سازمان اجتماعی
  دیدگاه پارسونز نسبت به نظام سیاسی  446
  قدرت 447
  پولیتی 448
  دیدگاه پارسونز نسبت به حاکمان سیاسی (رهبری)  448
  بینشمارکس نسبت به نظم اجتماعی 449
  سازمان اجتماعی 450
  بینشمارکس نسبت به نظم سیاسی  453
  منظور مارکس از ماشین دولتی 454
  بینشمارکس نسبت به دگرگونی  455
  عوامل : 456
  تئوریهای دولت محور و جامعه محور  461
  تفاوت رهیافتهای دولت محور و جامعه محور  463
  بررسی سه نظریه مهم در جامعه شناسی سیاسی:  464
  پلورالیسم  464
  نظریه اساسی پلورالیسم در مورد دولت 464
  ویژگیهای پلورالیسم  465
  قدرت از نظر پلورالیسم  466
  به نظر رابرت دال 466
  تحلیل پلورالیستی چه اشکالاتی دارد  467
  پاسخهای پلورالیسم 468
  پلورالیسم نو  469
  رابطه ساختاری 469
  پسامارکسیسم 470
  پسامدرنیسم  470
  پاره تو- موسکا- میخلر  471
  نخبهگرایی سه ادعای اساسی دارد 471
  نخبهگرایی کلاسیک 472
  - تعریف کورپوراتیسم  475
  مارکسیسم 477
  - تحولات جدید دولت مارکسیستی 477
  مقدمه  477
  - نظریه دولت مارکس 478
  نظریه پولانزاس 479
  - نظریه کلاس اوفه  479
  - دولت عرصه سلطه طبقاتی  480
  - نظرش راجع به دولت 481
  جامعه مدنی  482
  جامعه مدنی از نظر هگل  483
  تعریف از جامعه مدنی 484
  جامعه تودهای 484
  ویژگیهای جامعه تودهای 485
  - تئوریهای جامعه تودهای  485
  - ویژگیهای جامعه تودهای 486
  مبحث تکمیلی جامعه شناسی سیاسی  489
  تعریف جامعه شناسی سیاسی ، علوم سیاسی ، تفاوت این دو با هم  489
  نظریهها 489
  مارکسیسم های ساختاری  489
  جامعه شناسی سیاسی  490
  قدرت : 490
  اقتدار :  490
  نفوذ : 490
  حزب :  490
  تاریخچه شکل گیری جامعه شناسی سیاسی  491
  مکتب مارکسیم 492
  اساس ساختار جامعه  493
  مارکسیسم های ساختاری  493
  فونکسیونالیست ها 495
  - مکتب تفهمی 497
  نخبگان (الیتیسم)  499
  دیدگاه نخبگان 501
  دیدگاه الیتیسم پاره تو  501
  قانون آهنین الیگارشی  502
  نظریه موسکا  502
  پلورالیسم (تکثرگرایی)  502
  نظریه کورپوراتیسم (مشارکت)  503
  در بحث اصطلاحات سیاسی 503
  انواع جامعه سیاسی 504
  جامعه مدنی 504
  مجموعه تست 506
  پاسخنامه مجموعه تست 513
  منابع 515
   


  کلمات کلیدی مرتبط:
  جزوه جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران ,تعریف جامعه شناسی سیاسی ، علوم سیاسی ,تاریخچه جامعه شناسی سیاسی ,مارکسیسم های ساختاری ,جامعه شناسی سیاسی ,قدرت : ,اقتدار ,نفوذ ,تاریخچه شکل گیری ,جامعه شناسی سیاسی ,مکتب پوزیتویسم ,مکتب مارکسیم ,کارل مارکس ,اساس ساختار جامعه ,مارکسیسم های ساختاری ,اص,
  • موافقین۰ مخالفین۰
  • ۹۶/۰۴/۲۰
  • me mehrimah
  نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 21 تير 1396 ساعت: 17:15
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123