جزوه جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

جستجوگر

امکانات وب

برچسب ها

سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۰۵:۱۵ ب.ظ

فهرست مطالب: جزوه جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران

تاریخ ایجاد 11/07/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 514 برگ PDF   قیمت: 6000 تومان   حجم فایل: 8664 kb  تعدادمشاهده  5


جزوه جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران
 
 
فهرست مطالب
بخش اول:مفاهیم کلی 15
تعریف جامعه شناسی سیاسی ، علوم سیاسی ، تفاوت این دو با هم  16
تاریخچه جامعه شناسی سیاسی 16
نظریه ها  16
مارکسیسم های ساختاری 16
جامعه شناسی سیاسی 17
قدرت :  17
اقتدار :  17
نفوذ : 17
تاریخچه شکل گیری جامعه شناسی سیاسی 19
مکتب پوزیتویسم  19
مکتب مارکسیم  20
کارل مارکس 20
اساس ساختار جامعه 21
مارکسیسم های ساختاری 21
اصول مارکسیسم های ساختاری در جامعه شناسی سیاسی  21
کلاوس اوفه 22
رالف میلبند : (مارکسیست ساختاری)  23
فونکسیونالیست ها  23
مکتب تفهمی 24
ماکس وبر 24
رابطه دولت ، حزب و دمکراسی از نظر وبر 25
نخبگان (الیتیسم) 26
دیدگاه نخبگان  27
دیدگاه الیتیسم پاره تو  27
بحث انقلاب در دیدگاه پاره تو 28
قانون آهنین الیگارشی 28
نظریه موسکا 28
پلورالیسم (تکثرگرایی)  28
نظریه کورپوراتیسم (مشارکت)  29
در بحث اصطلاحات سیاسی 29
انواع جامعه سیاسی 31
جامعه مدنی 31
بخش دوم :مباحث تفصیلی 33
مکتب تفهمی  33
دیدگاه وبر نسبت به نظم اجتماعی  34
سازمان اجتماعی 35
ماشین دولتی مدرن  38
- نظام سیاسی  38
وبر:  38
دیدگاه وبر نسبت به نظم اجتماعی: 39
دیدگاه وبر نسبت به نظام سیاسی 39
نظام اجتماعی 39
دیدگاه وبر نسبت به نظام سیاسی 41
مقایسه وبر و مارکس 41
دیدگاه پارسونز نسبت به نظم اجتماعی  42
دیدگاه پارسونز نسبت به نظم سیاسی 42
دیدگاه پارسونز نسبت به نظم اجتماعی  43
تعامل میان نظام شخصیتی و نظام اجتماعی 44
47 process فرایند
47  integration همگرایی
سازگاری 47
قشر بندی اجتماعی از دیدگاه پارسونز  48
وبر: طبقه، شأن، حزب 48
49  Social Organization سازمان اجتماعی
دیدگاه پارسونز نسبت به نظام سیاسی  49
قدرت  50
پولیتی  51
دیدگاه پارسونز نسبت به حاکمان سیاسی (رهبری) 51
بینش مارکس نسبت به نظم اجتماعی  52
سازمان اجتماعی 55
پرولتاریا در نظر مارکس چیست؟  56
بینش مارکس نسبت به نظم سیاسی  57
منظور مارکس از ماشین دولتی  58
بینش مارکس نسبت به دگرگونی 59
تئوریهای دولت محور و جامعه محور  63
تفاوت رهیافتهای دولت محور و جامعه محور  65
بررسی سه نظریه مهم در جامعه شناسی سیاسی 66
پلورالیسم  66
نظریه اساسی پلورالیسم در مورد دولت  67
ویژگیهای پلورالیسم  67
قدرت از نظر پلورالیسم  69
به نظر رابرت دال 69
اما چه اشکالاتی دارد تحلیل پلورالیستی 69
پاسخهای پلورالیسم 71
پلورالیسم نو  71
رابطه ساختاری 72
پسامارکسیسم 72
پسامدرنیسم  73
پاره تو- موسکا- میخلر  73
نخبهگرایی سه ادعای اساسی دارد 74
نخبهگرایی کلاسیک 74
موسکا  75
روبر میخلر  75
نخبهگرایی دموکراتیک (وبر/ شومپیتر) 75
ژوزف شومپیتر  75
شبکه قدرت نخبگان ملی  76
تعریف کورپوراتیسم 78
مارکیسیم  79
- تحولات جدید دولت مارکسیستی 80
مقدمه  80
نظریۀ دولت در مارکسیسم 80
نظریه دولت مارکس 81
نظریۀ پولانزاس 81
- نظریه کلاس اوفه  82
نظراو راجع به دولت  82
دولت عرصه سلطه طبقاتی 83
- نظرش راجع به دولت 84
جامعه مدنی  85
جامعه مدنی از نظر هگل  87
تعریف از جامعه مدنی  87
جامعه تودهای 87
ویژگیهای جامعه تودهای 88
تئوریهای جامعه تودهای 89
ویژگیهای جامعه تودهای 89
بخش سوم : مباحث تکمیلی جامعه شناسی سیاسی 92
فصل اول : رابطه دولت و جامعه 92
رابطه دولت و جامعه از دیدگاه مارکس 92
سه تعبیر ساختاری از رابطه ی زیربنا و روبنا  93
طبقات اجتماعی و دولت 97
چارچوب جامعه شناسی سیاسی وبر 100
الگوی خاص جامعه شناسی سیاسی وبر 102
سیاست و سلطه ی سنتی  104
سیاست و سلطه ی بوروکراتیک 104
سیاست و سلطه ی کاریزمایی 105
الیتیسم  108
الگوی تکثر منابع و گروههای قدرت 110
112 (Corporatism) الگوی فرعی کورپوراتیسم
نظریهی اصالت کارکرد  114
نظریات تالکوت پارسونز  114
شکافهای اجتماعی 117
نیروهای اجتماعی 120
جامعه شناسی سیاسی در سطح خرد و کلان 121
عوامل مؤثر بر توانایی نیروها و گروههای اجتماعی  122
نیروهای اجتماعی و احزاب سیاسی 124
مفهوم و ریشهی تاریخی بورژوازی  126
نقش اشرافیت و زمینداران در سیاست  127
اشرافیت زمین دار در ایران  130
نقش سیاسی دهقانان در ایران  133
روحانیون، مذهب و سیاست 135
دیدگاه مارکسدر مورد مذهب 136
نقشمذهب و سیاست در ایران 138
نقش روشنفکران در سیاست  141
نقش روشنفکران در ایران 146
میلیتاریسم  148
رژیمهای دموکراتیک راستگرا و سیر تحول دولت در غرب 150
نظامهای محافظهکار سنتی  152
نظامهای لیبرالی  154
لیبرال دموکراسی  157
دموکراسی اجتماعی و دولت رفاهی  158
بحران سرمایه داری و تکوین نئولیبرالیسم  160
ویژگیها و زمینهای اجتماعی جنبش های فاشیستی  161
دولت فاشیستی  165
جامعهی مدنی  167
جامعهی تودهای  169
انواع جوامع سیاسی 171
فصل دوم :گونه شناسی دولت  178
شیوه تولید آسیایی/ نظریه استبداد شرقی 178
نظریه دولت پاتریمونیال 179
چیستی مدرنیته 190
جامعه مدنی و فرهنگ سیاسی  192
-1 آراء عمده در مورد طبقات و قشربندی اجتماعی 203
عصر مشروطیت  210
طبقه متوسط جدید 218
نقش طبقه جدید در تحولات سیاسی ایران عصر مشروطیت  220
بازار و بازاریان  223
تعریف مفاهیم  224
بازار و بازاریان در آستانه انقلاب اسلامی 226
کشمکشهای سیاسی  232
نیروها و سازمانهای سیاسی در سالهای پس از انقلاب:  233
فصل سوم :احزاب و گروههای بنیاد گرای اسلامی 234
احزاب و گروههای لیبرال طبقه متوسط  234
احزاب چپگرای اسلامی 236
احزاب و گروههای سوسیالیست و مارکسیست 237
منازعات سیاسی و شکل گیری بلوک قدرت 238
ویژگیهای ایدوئولوژیک دولت جامع القوا 243
فصل چهارم: گفتمانهای سیاسی عمده در تاریخ معاصر ایران 246
گفتمان پاتریمونیالیسم سنتی  246
آشنایی با برخی مفاهیم مهم در جامعه شناسی سیاسی ( نظام سیاسی و دولت) 252
مقدمه  252
بخش اول : نظام سیاسی  252
طرز عمل نظام سیاسی  252
بخش دوم : دولت 257
چگونگی شکل گیری دولت های جدید 257
انواع دولت  258
تعریف دولت 260
فرق دولت با نظام سیاسی  261
وظایف دولت 263
265  ( political socialization ) مرحلۀ اول : اجتماعی کردن سیاست یا جامعه پذیری سیاسی
مرحلۀ دوم : جهت گیری سیاسی 266
مرحلۀ سوم : مشارکت سیاسی  266
کارکرد دولت 267
نظارت دولت  268
ساختار قدرت در دولت 268
ساختار قدرت دولت در جامعۀ سنتی 271
ساختار قدرت دولت در جامعۀ صنعتی  272
نمونه سوالات تستی 274
پاسخنامه سوالات تستی  281
عوامل تاثیرگذار بر زندگی سیاسی  284
مقدمه 284
بخش اول : عوامل پایدار موثر در زندگی سیاسی 284
سه نظریه درمورد رابطه فرهنگ و سیاست 289
بخش دوم : عوامل نیمه پایدار موثر در زندگی سیاسی  294
1) تقسیم بندیهای کلی جوامع : 294
2) جامعه مدنی و جامعه توده وار  298
3) جامعه همگن و جامعه ناهمگن 300
4) اجزاء ساختار اجتماعی  301
طبقه و قدرت سیاسی 304
5) میزان جمعیت 306
-1 پیشرفت اقتصادی به عنوان شرط اساسی توسعه سیاسی :  307
-2 تاثیر پیشرفتهای اقتصادی بر وجوه خاصی از زندگی سیاسی  308
1 نظریه های فردی :  310
2 نظریه های جمعی ( حالت روانی به عنوان تابعی از محیط اجتماعی ) 311
نمونه سوالات تستی 313
پاسخنامه سوالات تستی  320
فونکسیونالیسم (کارکردگرایی)  323
مقدمه (آشنایی با برخی مفاهیم) 323
کلیات جامعه شناسی پارسونز  324
عوامل تداوم و استمرار نظام اجتماعی  324
شرایط ثبات و نظم سیاسی در جامعه شناسی کارکردی پارسونز  326
انواع تغییرات اجتماعی 327
نقد کارکردگرایی به عنوان الگوی جامعه شناسی سیاسی 32
بخش سوم: افکار عمومی 378
بخش چهارم: رسانه های جمعی  379
بخش پنجم: افراد و شخصیت ها  380
نمونه سوالات تستی 382
پاسخنامه سوالات تستی  390
نقش روشنفکران در سیاست  394
تعریف روشنفکران  394
ویژگی های روشنفکران  395
تاریخچه روشنفکری 395
علایق اجتماعی و طبقاتی روشنفکران  397
نقش روشنفکران در زندگی سیاسی  400
انتقاد از روشنفکران و روشنفکری 405
نمونه سوالات تستی 406
پاسخنامه سوالات تستی  412
آزمون خودسنجی اول 415
کلید سوالات  421
آزمون خودسنجی دوم  423
کلید سوالات  428
جامعه شناسی سیاسی  430
جامعه شناسی سیاسی چه ویژگیهایی دارد؟ 430
مکتب تفهمی  431
نقطه منفی بروکراسی چیست؟ 432
دیدگاه وبر نسبت به نظم اجتماعی  432
- سازمان اجتماعی  433
نظام سیاسی  436
وبر:  436
دیدگاه وبر نسبت به نظام سیاسی 437
- نظام اجتماعی 437
- دیدگاه وبر نسبت به نظام سیاسی  437
تعامل میان نظام شخصیتی و نظام اجتماعی 440
443 process فرایند
444integration همگرایی
سازگاری 444
قشر بندی اجتماعی از دیدگاه پارسونز  445
وبر: طبقه، شأن، حزب 445
446Social Organization سازمان اجتماعی
دیدگاه پارسونز نسبت به نظام سیاسی  446
قدرت 447
پولیتی 448
دیدگاه پارسونز نسبت به حاکمان سیاسی (رهبری)  448
بینشمارکس نسبت به نظم اجتماعی 449
سازمان اجتماعی 450
بینشمارکس نسبت به نظم سیاسی  453
منظور مارکس از ماشین دولتی 454
بینشمارکس نسبت به دگرگونی  455
عوامل : 456
تئوریهای دولت محور و جامعه محور  461
تفاوت رهیافتهای دولت محور و جامعه محور  463
بررسی سه نظریه مهم در جامعه شناسی سیاسی:  464
پلورالیسم  464
نظریه اساسی پلورالیسم در مورد دولت 464
ویژگیهای پلورالیسم  465
قدرت از نظر پلورالیسم  466
به نظر رابرت دال 466
تحلیل پلورالیستی چه اشکالاتی دارد  467
پاسخهای پلورالیسم 468
پلورالیسم نو  469
رابطه ساختاری 469
پسامارکسیسم 470
پسامدرنیسم  470
پاره تو- موسکا- میخلر  471
نخبهگرایی سه ادعای اساسی دارد 471
نخبهگرایی کلاسیک 472
- تعریف کورپوراتیسم  475
مارکسیسم 477
- تحولات جدید دولت مارکسیستی 477
مقدمه  477
- نظریه دولت مارکس 478
نظریه پولانزاس 479
- نظریه کلاس اوفه  479
- دولت عرصه سلطه طبقاتی  480
- نظرش راجع به دولت 481
جامعه مدنی  482
جامعه مدنی از نظر هگل  483
تعریف از جامعه مدنی 484
جامعه تودهای 484
ویژگیهای جامعه تودهای 485
- تئوریهای جامعه تودهای  485
- ویژگیهای جامعه تودهای 486
مبحث تکمیلی جامعه شناسی سیاسی  489
تعریف جامعه شناسی سیاسی ، علوم سیاسی ، تفاوت این دو با هم  489
نظریهها 489
مارکسیسم های ساختاری  489
جامعه شناسی سیاسی  490
قدرت : 490
اقتدار :  490
نفوذ : 490
حزب :  490
تاریخچه شکل گیری جامعه شناسی سیاسی  491
مکتب مارکسیم 492
اساس ساختار جامعه  493
مارکسیسم های ساختاری  493
فونکسیونالیست ها 495
- مکتب تفهمی 497
نخبگان (الیتیسم)  499
دیدگاه نخبگان 501
دیدگاه الیتیسم پاره تو  501
قانون آهنین الیگارشی  502
نظریه موسکا  502
پلورالیسم (تکثرگرایی)  502
نظریه کورپوراتیسم (مشارکت)  503
در بحث اصطلاحات سیاسی 503
انواع جامعه سیاسی 504
جامعه مدنی 504
مجموعه تست 506
پاسخنامه مجموعه تست 513
منابع 515
 


کلمات کلیدی مرتبط:
جزوه جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران ,تعریف جامعه شناسی سیاسی ، علوم سیاسی ,تاریخچه جامعه شناسی سیاسی ,مارکسیسم های ساختاری ,جامعه شناسی سیاسی ,قدرت : ,اقتدار ,نفوذ ,تاریخچه شکل گیری ,جامعه شناسی سیاسی ,مکتب پوزیتویسم ,مکتب مارکسیم ,کارل مارکس ,اساس ساختار جامعه ,مارکسیسم های ساختاری ,اص,
 • موافقین۰ مخالفین۰
 • ۹۶/۰۴/۲۰
 • me mehrimah

 • مطالب مرتبط
 • جزوه کامل اقتصاد کلان
 • دانلود , استفاده از انرژی خورشید، راهبرد موثر معماری پایدار در ایران ، پاورپوینت
 • تحقیق بررسی جامعه شناسی تاریخی
 • گنبد در معماری ایرانی پاورپوینت
 • گزینش های ما در عشق از دیدگاه روانشناسی
 • پروژه طراحی مرکز توانبخشی با رویکرد رفتارشناسی معلولین
 • نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 21 تير 1396 ساعت: 17:15
  برچسب‌ها :

  خبرنامه

  عضویت

  نام کاربري :
  رمز عبور :